Meer dan goed onderwijs

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad (MR) kunnen ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over de gang van zaken op school. Bijvoorbeeld als het gaat om veranderingen binnen de school, de formatie, veiligheid of de schooltijden. Daarmee leveren wij een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.

Even voorstellen
De MR van de Knotwilg bestaat uit twee ouders (oudergeleding) en twee leerkrachten (personeelsgeleding).
Wie zijn eigenlijk die mensen in de MR? Staan we naast u op het schoolplein op onze kinderen te wachten? Welke leerkrachten zijn naast hun taak als leerkracht actief binnen de medezeggenschapsraad in het belang van uw kinderen en onze school? Kunt u als ouder de leden ook aanspreken met eventuele vragen? Natuurlijk kan dat, daarom stellen wij ons graag aan u voor.

Personeelsgeleding     Oudergeleding  
   
Linda Boelens
Groep 7A
Ilse Opmeer
Groep 7B
  Marian van der Harst
Moeder van Mees 
en Floortje
Suzanne
 
Contactgegevens
Spreekt u ons vooral aan als u vragen en/of opmerkingen heeft. Vindt u het prettiger telefonisch contact met ons te hebben? Stuurt u ons dan een e-mail met een terugbelverzoek. Natuurlijk kunt u uw vraag en/of opmerkingen ook per e-mail naar ons sturen. Wij zijn bereikbaar via mr@obs-knotwilg.nl.
Voor de leden uit de personeelsgeleding geldt dat zij natuurlijk ook kunnen worden aangesproken of gebeld tijdens werkdagen op de locatie van onze school via 078-6440283.

Taken en werkzaamheden
De MR heeft regelmatig overleg met de directie. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het formatieplan, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders meehelpen op school.

Namens de directie van De Knotwilg schuift Nicole van Engen bij onze vergaderingen aan. Wij vergaderen minimaal 6 keer per jaar om allerlei zaken die de ronde doen te bespreken. Onze vergaderingen zijn openbaar voor alle ouders van leerlingen van onze school. We nodigen u dan ook van harte uit hierbij aanwezig te zijn, als dit uw interesse heeft.

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad de directie en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft, dat is dan het instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) vastgelegd. In de WMS wordt een aantal algemene taken van de medezeggenschapsraad genoemd: de MR bevordert de openheid en onderling overleg in de school, waakt in school tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling. Jaarlijks informeert de MR alle betrokkenen bij school schriftelijk over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.

We hebben als MR een reglement dat aansluit op deze wet. In ons huishoudelijk reglement worden diverse zaken vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn onderling gemaakte afspraken, de MR leden, hoe de agenda wordt vastgesteld, hoe de verslaglegging gaat en hoe en wat betreffende de jaarplanning. Beide documenten kunt u terugvinden op de website onder het kopje medezeggenschap.

Natuurlijk houden wij onze ogen en oren open. We horen het graag als u vragen of opmerkingen heeft. De oudergeleding is een vertegenwoordiging van alle ouders van leerlingen van De Knotwilg. Wij zijn er voor u!